„STATUT”
Po zmianach 7.12.2013 KOMITETU POMOCY DLA ZWIERZĄT
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT w Tychach.

§ 2

Komitet Pomocy dla Zwierząt zwany dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie niniejszego statutu w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a udział we władzach jest honorowy.

§ 5

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Tychy, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaki organizacyjnej Stowarzyszenia

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w tym zwierząt dzikich i gospodarskich.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jednakże prowadzona działalność gospodarcza może być tylko dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 9

Zakres działalności gospodarczej określą Władze Stowarzyszenia w formie uchwał.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 10

Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest:
a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania
b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra narodowego
c) ścisła współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt.
d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych.
e) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wykazywanie czynnej postawy przy zwalczaniu wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt w postaci działań bezpośrednich w ich obronie oraz niesienie im wszechstronnej pomocy, w tym interwencje na targach końskich.
2. Zapewnienie wszechstronnej opieki uratowanym zwierzętom, w tym; diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.
3. Kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do zwierząt poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z uratowanymi zwierzętami.
4. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie placówek oświatowych.
5. Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
6. Resocjalizacja młodzieży poprzez pracę i opiekę nad zwierzętami w schroniskach.
7. Podejmowanie wszechstronnych działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
8. Rozpowszechnianie informacji na temat aktualnych warunków hodowli, handlu, transportu i uboju koni oraz innych zwierząt rzeźnych.
9. Wykupywanie koni oraz innych zwierząt przeznaczonych na rzeź, chorych, niezdolnych do pracy, maltretowanych.
10. Prowadzenie schronisk dla uratowanych i darowanych koni oraz innych zwierząt.
11. Organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw.
12. Prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz zwierząt poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw, galerii, pokazów, konkursów oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty.
13. Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego i in. w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
14. Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt.
15. Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów prawnych.
16. Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych, zebraniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w zakresie ekologii.
17. Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich.
18. Współpraca z gminami, schroniskami, punktami przetrzymań w zakresie adopcji i pośrednictwa w adopcji zwierząt.

§ 11a

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem jest:
1. Działalność odpłatna:
a) 01.41.Z- chów i hodowla bydła mlecznego
b) 01.42.Z- chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
c) 01.43.Z- chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
d) 01.45.Z- chów i hodowla owiec i kóz
e) 01.46.Z- chów i hodowla świń
f) 01.47.Z- chów i hodowla drobiu
g) 01.49.Z- chów i hodowla pozostałych zwierząt
h) 82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
i) 85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
j) 86.90.D- działalność paramedyczna
k) 94.99.Z- działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
l) 90.04.Z- działalność obiektów kulturalnych
m) 93.29.Z- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
n) 96.09.Z- pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana
o) 90.01.Z - działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych

2. Działalność nieodpłatna:
a) 01.41.Z- chów i hodowla bydła mlecznego
b) 01.42.Z- chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
c) 01.43.Z- chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
d) 01.45.Z- chów i hodowla owiec i kóz
e) 01.46.Z- chów i hodowla świń
f) 01.47.Z- chów i hodowla drobiu
g) 01.49.Z- chów i hodowla pozostałych zwierząt
h) 82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
i) 85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
j) 86.90.D- działalność paramedyczna
k) 94.99.Z- działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
l) 90.04.Z- działalność obiektów kulturalnych
m) 93.29.Z- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
n) 96.09.Z- pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana
o) 75.00.Z- działalność weterynaryjna
p) 88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
q) 91.04.Z- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów chronionej przyrody
r) 90.01.Z – działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 12

Stowarzyszenie składa się z:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 14

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 14a

Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, lecz bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

§ 15

Członek kandydat powinien przedłożyć pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, mieć minimum dwie osoby wprowadzające w jego szeregi i przez okres 6-ciu miesięcy wykazać się pracą na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego podpisany przez 2 członków zwyczajnych (wprowadzających).

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być osoba małoletnia lub osoba prawna.
2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, w tym cudzoziemiec, która oddała wybitne zasługi w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

§ 18

O przyznaniu lub cofnięciu członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna

§ 19a

O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego

§ 19b

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach władz Stowarzyszenia służąc głosem doradczym. Ich obowiązkiem jest wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań oraz działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia

§ 20

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:
a) wskutek rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu,
b) na podstawie wykluczenia w razie nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę organizacji albo nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia,
c) w razie śmierci osoby fizycznej bądź ustania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej ni posiadającej osobowości prawnej.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

§ 21

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) do udziału we wszelkiej zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa działalności Stowarzyszenia,
c) do uzyskiwania od zarządu informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) prawo głosu stanowiącego na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
e) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 22

1. Członkowie mają obowiązek:
a) współdziałać w zakresie osiągania celów statutowych Stowarzyszenia,
b) wpłacić ustalone składki,
c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach służąc głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych wśród obecnych z zastrzeżeniem §39 i §40 pkt. 1 i 2

§ 24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed Walnym Zebraniem.
3. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działań stowarzyszenia,
b) powołanie i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
c) powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego,
d) powołanie i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego,
e) przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
f) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
h) uchwalanie zmian Statutu,
i) podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 27

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane oraz kierowane przez Zarząd. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie Członków na cztery lata.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Do reprezentacji Stowarzyszenia wymaga się współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) określenie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Związku, uchwalanie regulaminów i instrukcji,
e) ustalanie szczegółowych zasad organizacyjnych i ekonomiczno- finansowych działalności Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności stowarzyszenia do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§ 29

1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, lub Prezesa i pełnomocnika Zarządu, a do ustanowienia pełnomocnictwa współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu
2. Do przyjmowania skierowanych do Stowarzyszenia oświadczeń woli osób trzecich upoważniony jest każdy członek i pełnomocnik Zarządu.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków komisji.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia,
d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

§ 32

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.
2. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa jednemu z członków Zarządu na okres do końca kadencji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Sąd Koleżeński składa się trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 34

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w 3 osobowych zespołach orzekających.

§ 35

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą:
a) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszenie zasad współżycia społecznego oraz sporów na tle działalności Stowarzyszenia
b) wydawanie opinii o członkach – kandydatach
2. Sąd Koleżeński winien dążyć do polubownego załatwiania spraw spornych.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów. Są doręczane stronom wraz z uzasadnieniem w terminie tygodniowym.
4. Od orzeczenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie należy wnieść na piśmie, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ V

Majątek stowarzyszenia

§ 36

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
a) ze składek członkowskich,
b) z działalności własnej Stowarzyszenia, prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
c) z dotacji,
d) darowizn, spadków i zapisów przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z kraju i zagranicy,
e) z wpływów ofiarności publicznej.
f) wpływów z działalności pożytku publicznego.

2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
e) prowadzenia działalności pożytku publicznego określonej w § 10 ust. e statutu, wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

§ 38

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 39

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 40

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Do ważności Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większością trzech czwartych głosów przy obecności przynajmniej trzech czwartych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia likwidatorem jest ostatni Zarząd Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 41

Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że może on zostać przekazany tylko i wyłącznie organizacji pozarządowej o podobnym statutowym celu działania.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r (DZ. U. 20 poz. 104 z zm.) prawo o stowa